Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

2.2. Mjera - Podrška unapređenju inovativnih kapaciteta visokog obrazovanja, istraživanja i privrede

2.2. Mjera - Podrška unapređenju inovativnih kapaciteta visokog obrazovanja, istraživanja i privrede (16)

Prvi online portal za crnogroski medicinski turizam - MMTIS

Kreiranje portala koji sadrži informacije o medicinskom turizmu u Crnoj Gori

Read more

GAS2GO – Gastronomski suveniri za ponijeti

Jačanje inovativnih kapaciteta putem bliže saradnje sektora visokog obrazovanja i istraživanja sa privredom; razvoj inovativnih proizvoda na osnovu lokalnih inputa

Read more

Afirmacija vinogradarskih područja i proizvodnje vina kroz promociju vinske kulture u Crnoj Gori

Promocija i širenje vinske kulture kao dijela opšte kulture što će usloviti povećanje konkurentnosti domaćih vina kao i povećanje nivoa svijesti šire javnosti o značaju i potencijalu vinogradarstva i vinarstva u Crnoj Gori.

Read more

Transfer znanja u cilju unapređenja pomorskih kapaciteta u Crnoj Gori

Doprinos jačanju nacionalne pomorske industrije kroz saradnju javnog i privatnog sektora

Read more

Informacioni sistem medicinskog turzma u Crnoj Gori

Razvoj novog i inovativnog informacionog servisa u oblasti medicinskog turizma

Read more

Istraživanje tržišta o mogućnostima upotrebe cloud rješenja u malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori

Sprovođenje sveobuhvatne analize tržišta malih i srednjih preduzeća na nacionalnom nivou u cilju identifikacije faktora koje MSP treba da uzmu u obzir prilikom odlučivanja o usvajanju Cloud Computing sistema (CCS) kao i analize kako usvajanje ovog sistema utiče na konkurentnost MSP u Crnoj Gori, nacionalnoj produktivnosti i boljoj efikasnosti što bi rezultiralo inovativnim CCS modelom na nacionalnom nivou.

Read more

SMART inovacije u turizmu i transfer znanja u sektoru turizma

Jačanje inovativnosti visoko obrazovnih institucija, istraživanja i privrede u sektoru turizma jačanjem saradnje, transferom znanja kroz otvorene inovacije i jačanje vještina i kapaciteta studenata fakulteta za turizam.

Read more

PREFAB Ø ENERGY

Unapređenje tranfera znanja izmedju akademskih institucija, malih i srednjih preduzeća kroz razvoj inovativnih vještina i unaprijeđenje proizvoda i usluga u oblasti prefabrikovane gradnje kuća “nulte” energije

Read more

Aktivni student za održivi napredak!

Unapređenje vještina studenata novinarstva i politikologije kroz transfer znanja između naučno istraživačkih institucija i MSP u cilju uspostavljanja saradnje između MSP, naučno istraživačkih institucija i akademskog sektora.

Read more

Razvoj moderne tehnologije za zdravstveni informacioni sistem u Crnoj Gori

Kreiranje inovativnog unaprijeđenog tehnološkog modela zdravstvenog informacionog sistema u Crnoj Gori na osnovu detaljne analize tržišta o postojećem sistemu zdravstvene zaštite, aktuelnim EU trendovima i praksama u oblasti Cloud computing tehnologije i e-zdravlja (e-health).

Read more
Strana 1 od 2