Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

Uspješne priče

Računovodstvo za bolju budućnost

Opšti cilj projekta: Unaprijediti poznavanje tržišta rada, kvalifikacije i vještine nezaposlenih mladih sa ciljem boljeg
usklađivanja aktuelnih i budućih potreba tržišta rada.
Specifični ciljevi projekta:

 • Obezbijediti usmjerene informacije i usluge karijernog savjetovanja odabranim nezaposlenim mladima sa
  evidencije, sa fokusom na sprovođenju osposobljavanja u oblasti računovodstva.
 • Unapređenja znanja, vještina i kompetencija nezaposlenih mladih kroz osposobljavanje za zanimanje
  Računovodstveni tehničar.
 • Zapošljavanje mladih sa evidencije Zavoda kroz podršku kreiranju uslova za njihovo zapošljavanje.


Glavne aktivnosti i rezultati:

 • Projekat je sproveden širom Crne Gore, pri čemu su sve regionalne i lokalne kancelarije Zavoda uključene u
  sprovođenje.
 • Akcija je, na samom početku, promovisana na ceremoniji dodjele grantova za grantovce u okviru Poziva
  “Mladi, žene i dugotrajno nezaposleni na tržištu rada”, dok je program osposobljavanja dodatno promovisan
  putem štampanih medija, internet stranica partnera, biltena Instituta, i dnevnih novena.
 • Ukupan broj nezaposlenih koji su informisani na projektu veći je od 900. Sredstva za informisanje
  nezaposlenih bili su: posteri postavljeni na oglasnim tablama u područnim i lokalnim kancelarijama širom
  Crne Gore, leci koje su nezaposlenima distribuirali savjetnici Zavoda i leci za samoposluživanje postavljeni u
  područnim i lokalnim kancelarijama Zavoda i prostorijama Instituta. Usluge motivisanja i karijernog
  savjetovanja pružene su zainteresovanim kandidatima od strane savjetnika Zavoda u svim područnim
  jedinicama.
 • Zanimanje Računovodstveni tehničar je promovisano među poslodavcima sa kojima je održano 5 okruglih
  stolova. Tačan broj poslodavaca koji su prisustvovali okruglim stolovima bio je 154, od čega je 35
  računovodstvenih agencija.
 • 384 osobe su predselektovane kao rezultat usluga informisanja, motivisanja, karijernog savjetovanja i
  eksterne psihološke procjene dok je 280 kandidata odabrano za učešće u osposobljavanju.
 • Obuka u trajanju od 3 mjeseca je organizovana u 8 grupa: 3 u Podgorici, i po 1 u Baru, Nikšiću, Kotoru,
  Herceg Novom i Beranama.
 • Sadržaj programa osposobljavanja za zanimanje Računovodstveni tehničar obuhvatio je 5 oblasti:
  Kompanijsko pravo Crne Gore, Poreski sistem Crne Gore, Finansijsko izvještavanje, Vođenje evidencija o
  poslovnim transakcijama i Kreiranje finansijskih izvještaja.
 • Broj polaznika (po grupama) koji su pohađali obuku do kraja bio je
  • Podgorica: 75 kandidata započelo je obuku od kojih je 64 redovno pohađalo obuku,
  • Kotor: 38 kandidata započelo je obuku, 32 je redovno pohađalo obuku,
  • Herceg Novi: 42 kandidata započela su obuku, 33 je redovno pohađalo obuku,
  • Bar: 42 kandidata započela su obuku, 34 je redovno pohađalo obuku,
  • Nikšić: 37 kandidata započelo je obuku, 31 je redovno pohađalo obuku, i
  • Berane: 40 kandidata započelo je obuku, 36 je redovno pohađalo obuku.
 • Organizacija finalnog ispita i certifikovanje polaznika.
 • Broj kandidata koji su, nakon tromjesečne obuke, pristupili polaganju ispita, bio je 204. Gledano po centrima za obuku, brojke su sljedeće:
  • Podgorica: 56 kandidata polagalo je ispit, 38 je položilo ispit,
  • Kotor: 25 kandidata polagalo je ispit, 21 je položilo ispit,
  • Herceg Novi: 31 kandidat polagao je ispit, 19 je položilo ispit,
  • Bar: 30 kandidata polagalo je ispit, 14 je položilo ispit,
  • Nikšić: 30 kandidata polagalo je ispit, 23 je položilo ispit,
  • Berane: 32 kandidata polagala su ispit, 31 je položilo ispit.
 • Pružanje podrške kandidatima nakon osnovnog osposobljavanja.
 • U okviru dogovorenog budžeta za promotivni materijal obezbijeđeno je 6000 letaka,350 hemijskih olovaka, 350 svesaka, 300 USB-a, 15 postera, 1 roll-up baner, koji je smješten u prostorijama za obuku i projektnim kancelarijama Zavoda i Instituta.

Planirane aktivnosti:

 • Saradnja sa poslodavcima i potpisivanje sporazuma o saradnji.
 • Uspostavljanje biznis jedinica.
 • Zapošljavanje u biznis jedinicama, pružanje podrške biznis jedinicama i ostalo zapošljavanje.

 

Vrijednost:
170,846.85 €
Nosioci projekta / korisnici:
Zavod za zapošljavanje Crne Gore u partnerstvu sa Institutom računovođa i revizora Crne Gore
Trajanje projekta:
12 mjeseci (02/11/2016-02/11/2017)
Vrsta ugovora:
ugovor o grantu (bespovratna sredstva)