Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

Uspješne priče

Unapređenje tradicionalne proizvodnje sira na sjeveru Crne Gore

Unapređenje tradicionalne proizvodnje sira na sjeveru Crne Gore

Cijlevi:

 • unaprijediti znanje i proizvodne kapacitete proizvođača mlijeka u sjevernom dijelu Crne Gore; unapređenje praktičnog i teorijskog znanja edukatora i proizvođača mlijeka;
 • povećanje higijenskih standarda na terenu i podsticanje ukupne konkurentnosti proizvođača koji se bave tradicionalnom proizvodnjom mliječnih proizvoda;
 • povećanje proizvodnih kapaciteta korišćenih za proizvodnju tradicionalnog mlijeka i sireva, kao i ukupne konkurentnosti čitavog regiona, posebno uzevši u obzir značajne turističke kapacitete.

Ostvareni rezultati:

 • obuka istraživača/naučnog osoblja FPTBHE, kao i predstavnika RDA (ukupno 9 ljudi) u oblasti osnovnih higijenskih zahtjeva za tradicionalne proizvođače hrane u smislu posebnih odstupanja za tradicionalnu hranu u skladu sa Uredbom EU 2074/2005. Jedan međunarodni ekspert je angažovan za sprovođenje obuke i usklađivanja pravnog okvira sa pravom tekovinom EU u ovoj oblasti. Ova aktivnost osigurala je produbljivanje znanja i praktičnog iskustva u području adekvatnog upravljanja proizvodnjom hrane, bezbjednošću hrane i posebno specifičnostima vezanim za tradicionalnu proizvodnju hrane.
 • Istraživanje tržišta tradicionalnih sireva u Crnoj Gori; Na osnovu ulaznih dokumenata i trenutno dostupnih detaljnih strategija, osmišljeni su alati i upitnici za istraživanje na terenu.
 • Na osnovu terenskih istraživanja i intervjua sa poljoprivrednicima, obuka proizvođača mlijeka je dizajnirana da pokrije najznačajnije teme za farmere i prerađivače koji su uključeni u projekat. U Bijelom Polju je održana obuka i tokom ovog četvorodnevnog treninga učesnici su imali priliku da dobiju informacije i prodube svoje znanje o:
  • Opštim uslovima za bezbjednost hrane u proizvodnji i preradi mlijeka,
  • Pregled preduslovnih programa za bezbjednost hrane (dobra higijenska praksa - GHP i dobra proizvodna praksa - GMP)
  • Implementaciji HACCP sistema (analiza rizika i kritične kontrolne tačake) u objektima za proizvodnju hrane,
  • Zahtjevima za dokumentaciju u vezi HACCP-a, odstupanja od standarda bezbjednosti hrane za male proizvođače i proizvođače tradicionalnih prehrambenih proizvoda (fokus na tradicionalnu proizvodnju sira)
  • Tradicionalnoj tehnologiji proizvodnje sira,
  • Važnosti stvaranja udruženja proizvođača, (moguće oznake kvaliteta),
  • Kako napraviti poslovni plan, valorizovati proizvodnju i prijaviti se za različite vrste subvencija. Poslednjeg dana obuke, grupa je posjetila farmu u vlasništvu gospodina Vučka Pešića, uzgajivača i tradicionalnog proizvođača sira. Proizvođačima koji nisu upoznati sa odredbama propisanim u Pravilniku o uređenu objekata i opreme za uzgoj životinja ("Službeni list CG", br. 28/2011) dostavljena su detaljna objašnjenja zajedno sa pismenim uputstvima (data u brošuri koju je napravio tim projekta).
 • Predstavnici projektnog tima posjetili Eko Mont objekat; Razmatrane sljedeće komponente projekta: obuka proizvođača mlijeka i detaljna analiza proizvodnje sira na gazdinstvu; Poljoprivrednici trebaju podršku u oblasti : valorizacije primarne proizvodnje; primjene dobre poljoprivredne praksu (GAP) u uzgoju grla i proizvodnji mlijeka; uvid u zahtjeve higijenske prakse na farmi; Primjena dobre higijenske prakse (GHP) u preradi mleka i proizvodnji sira; primjene odstupanja u oblasti bezbjednosti hrane; marketing i plasiranje tradicionalnog sira na tržište - stabilno snabdevanje kvalitetnim i zdravstveno bezbjednim tradicionalnim sirevima.
 • Izvršena je detaljna analiza tehnologije proizvodnje sira u kompaniji Eko Mont. Istraživačko-naučno osoblje FFTFSE analiziralo je postojeću tehnologiju proizvodnje sira u prostorijama projektnog partnera Eko Mont d.o.o. Bijelo Polje u cilju proizvodnje visokokvalitetnog tradicionalnog sira. Proces proizvodnje ocijenjen je u domenu operacija koje se primjenjuju u opreme koja se koristi. Trenutno, proizvodnja sira veoma zavisi od tržišta i potreba su značajna poboljšanja i tehnološkog procesa i higijenske prakse kako bi ovaj objekt bio potpuno funkcionalan.
Vrijednost:
20.385,19 €
Nosioci projekta / korisnici:
Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju (UDG)
Trajanje projekta:
03/09/2017 – 03/11/2017
Vrsta ugovora:
Bespovratna sredstva (grant ugovor)